تعویض خانه

تعویض خانه

یک استودیو کامر، دوش و اشپزخانه مجزا.. کرایه ۳٠٠ یورو.. برای افراد زیر سال. بعد از ۳۰ سالگی حق الویت انتخاب خانه دز هز جای هلند… ترجیحن تعویض با یک خانه بززگتر در ارنهم Arnhem.. بعد از تعویض وجهی هم برای تشکر میپردازم…

براى اطلاعات بيشتر با :

0643444379

تماس بگيريد

Email or Mobile : usp_custom_field : 0643444379

Close Menu